Tabellen

1. Bepaal het doel van het vak

 

 

2. Inventariseer de doelgroep

Algemene doelgroepkenmerken

 

 

gemiddelde leeftijd

 

 

verhouding man vrouw

 

 

gemiddeld opleidingsniveau

 

 

culturele achtergrond

 

 

taalbeheersing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grootte van de doelgroep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorkennis en vaardigheden

 

 

ICT-vaardigheden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivatie om te leren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attitude ten aanzien van leren met behulp van ICT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Formuleer leerdoelen en bepaal gedragsdomein

Leerdoel

Gedragsdomein

1.         

 

2.         

 

3.         

 

4.         

 

5.         

 

6.         

 

7.         

 

8.         

 

9.         

 

10.      

 

11.      

 

12.      

 

13.      

 

14.      

 

15.      

 

16.      

 

17.      

 

18.      

 

19.      

 

20.      

 

21.      

 

22.      

 

23.      

 

24.      

 

25.      

 

 


4. Selecteer leeractiviteiten

In onderstaande tabel is voor elk gedragsdomein een aantal geschikte leeractiviteiten weergegeven. Alle in de tabel weergegeven activiteiten zijn in principe uitvoerbaar binnen een digitale leeromgeving. Voor activiteiten waarachter echter ** staat, is binnen de digitale leeromgeving het gebruik van streaming video veelal een vereiste.

Gedragsdomein

Leeractiviteiten

Aantekeningen:

Kennis

o lezing/hoorcollege/gastcollege **

o paneldiscussie

 

 

o (video)film

o discussie nav leerstof

 

 

o debat

o lezen

 

 

o (groeps)interview

o voor/ tussentijdse toets

 

 

o symposium **

o mondeling/ schriftelijk tentamen

 

 

o presentatie **

o schrijven van een essay

 

 

o peer assesment

o

 

 

o

o

 

 

 

 

 

Inzicht

o lezing/hoorcollege/gastcollege **

o casestudies

 

 

o demonstratie **

o spel

 

 

o socratisch leergesprek

o voor/ tussentijdse toets

 

 

o probleemoplossende discussie

o mondeling/ schriftelijk tentamen

 

 

o peer assesment

o

 

 

o

o

 

 

 

 

 

Vaardigheden

o rollenspel

o werkcollege

 

 

o spel

o practicum

 

 

o oefening

o voor/ tussentijdse toets

 

 

o demonstratie

o mondeling/ schriftelijk tentamen

 

 

o schrijven van een essay

o peer assesment

 

 

o

o

 

 

 

 

 

Attitude

o uitwisselen van ervaringen

o spel

 

 

o groepsgerichte discussie

o groepsopdracht

 

 

o rollenspel

o observatie

 

 

o casestudies

o (groeps)interview

 

 

o

o

 

 

 

 

 

Waarden

o (video)film

o uitwisselen van ervaringen

 

 

o lezing **

o rollenspel

 

 

o debat

o groepsopdracht

 

 

o dialoog

o

 

 

o

o

 

 

 

 

 

Interesse

o (video)film

o excursie

 

 

o demonstratie

o gastcollege **

 

 

o informatie-uitwisseling

o tentoonstellingen

 

 

o

o

 

 

 


5. Selecteer leermiddelen

De in de tabel weergegeven leermiddelen kunnen allemaal in een digitale leeromgeving geplaatst worden.

Leermiddel

Gebruik en voordelen

Aantekeningen

o teksten/ artikelen/ cases

studenten kunnen (essentiële) leerstof doorlezen

 

 

 

o PowerPoint presentaties/ collegeaantekeningen

studenten kunnen de leerstof die in een college behandeld is nogmaals doornemen; adresseert verschillende leerstijlen

 

 

 

o grafieken/ staafdiagrammen/ spreadsheets e.d.

adresseert verschillende leerstijlen; bevordert actief leren

 

 

 

o illustraties/ foto’s

trekt de aandacht en wekt interesse; adresseert verschillende leerstijlen

 

 

 

o audio/ videobestanden/ animaties

trekt de aandacht en wekt interesse; hoge betrokkenheidfactor; brengt het vak tot leven; adresseert verschillende leerstijlen

 

 

 

o discussieplatform/ chat/ whiteboard

docent-student en student-student interactie; biedt verschillende perspectieven op de leerstof en bevordert actief leren (bijvoorbeeld door gemodereerde discussies, doordachte debatvoering, peer review)

 

 

 

o glossarium

geeft een overzicht en uitleg van de belangrijkste concepten in het vak; bevordert actief leren; adresseert verschillende leerstijlen

 

 

 

o (externe) internetpagina’s

rijk aan informatie; bevordert actief leren

 

 

 

o zelfinstructiemateriaal (handleidingen/ cd-rom’s)

studenten kunnen in hun eigen tempo het leermateriaal doornemen; adresseert verschillende leerstijlen; bevordert actief leren

 

 

 

o opdrachten/ oefeningen

bevordert actief leren

 

 

 

o

 

 

 

 

o

 

 

 

 

o

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 


6. Selecteer organisatie -en communicatiemiddelen

De in de tabel weergegeven middelen behoren veelal tot de standaardmogelijkheden van een digitale leeromgeving.

Organisatie –en communicatiemiddel

Gebruik en voordelen

Aantekeningen

o studiehandleiding

laat studenten weten hoe het vak is georganiseerd en wat er van ze verwacht wordt

 

 

 

o aankondigingen

plaatsen van nieuws en mededelingen rondom de organisatie van het vak

 

 

o e-mail

docent-student en student-student interactie (bijvoorbeeld herinneringen aan geplande activiteiten en deadlines; persoonlijke aanmoediging; feedback)

 

 

 

o (digitaal) rooster

overzicht van activiteiten en deadlines; herinneringen; indien digitaal: plaatsen van hyperlinks en/of attachments; printbaar; doorzoekbaar

 

 

 

o homepage docenten/ studenten

maakt het vak persoonlijker; draagt bij aan het ontstaan van een groepsgevoel

 

 

 

o discussieplatform/ chat/ whiteboard

docent-student en student-student interactie (bijvoorbeeld groepswerk, brainstorming, virtueel spreekuur, feedback, vragen stellen)

 

 

 

o survey

geeft studenten de mogelijkheid (anoniem) hun mening te uiten; geeft de docent feedback over hoe studenten het vak ervaren)

 

 

 

o groepspagina’s

besloten ruimte voor documentuitwisseling, chat en  discussie, eventueel ook voor feedback van de docent op de voortgang van de groep

 

 

 

o (digitaal) archief

opslag van communicatie, documentatie, gemaakte opdrachten e.d.

 

 

 

o

 

 

 

 

o

 

 

 

 

o

 

 

 

 

o

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 


7. Inventariseer ondersteuningsvorm(en) DLO

Vul onder Activiteiten en middelen de in stap 4 geselecteerde leeractiviteiten en de in stap 6 geselecteerde organisatie –en communicatiemiddelen in. Geef vervolgens onder Ondersteuning door DLO aan op welke manier de DLO deze activiteiten/ middelen gaat ondersteunen. Geef in de kolom Benodigde DLO-functie(s) een opsomming van de functies in de DLO waar je voor de ondersteuning gebruik van moet maken. Geef in de laatste kolom tenslotte aan waar deze functies zich in de digitale leeromgeving bevinden.

Activiteiten en middelen

Ondersteuning door DLO

Benodigde DLO-functie(s)

Bevindt zich in

Leeractiviteit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORBEELD: Paneldiscussie

Studenten leveren stellingen in op het discussieplatform en gaan daar o.l.v. de docent over discussiëren in de chatroom

Chat

Discussieplatform

Communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie –en communicatiemiddel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORBEELD: Groepspagina’s

Iedere practicumgroep krijgt een eigen werkplaats die toegankelijk (maar niet te bewerken is) voor medestudenten

Group Pages

Communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8. Bepaal de informatiestructuur

Vul onder Leermiddelen/ overige informatie de in stap 5 geselecteerde leermiddelen en eventuele overige informatie die via de digitale leeromgeving zal worden aangeboden. Geef in de kolom Bestandsnaam van elk leermiddel een opsomming van de bestanden die je als leermiddel wilt gebruiken. Koppel in de kolom Titel een eenduidige naam aan de bestanden, zodat studenten de door hen gewenste informatie eenvoudig kunnen vinden. Bepaal in de kolom Folder onder welke naam de bestanden gegroepeerd kunnen worden. Geef in de laatste kolom tenslotte aan waar in de leeromgeving je de folders met de daarbijbehorende bestanden wilt plaatsen.

Leermiddelen/ overige informatie

Bestandsnaam

Titel

Folder

Bevindt zich in

 

 

 

 

 

VOORBEELD:

 

 

 

 

 

Teksten/ artikelen/ cases

management.pdf

Effective management

Artikelen

Course Documents

 

Opdrachten/ oefeningen

opdr1.doc

Opdracht 1

Individuele opdrachten

Assignments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Maak de digitale leeromgeving klaar voor gebruik