Auteur(s): Angelique van het Kaar Organisatie(s): Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam

Dit IDEE vertelt hoe je studenten een online discussie kunt laten leiden. De docent hoeft hierbij relatief weinig tijd te investeren en de studenten doen vaardigheden op in het leiden van een discussie.

Voorbeeld uit de praktijk

Aan het vak De Stad (faculteit der Historische en Kunstwetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam) nemen ca. 30 studenten deel. Tijdens het vak worden zij onder meer gevraagd elektronisch te discussieren over onderwerpen als ‘Urban socialism’, ‘Immigratie en integratie’, en ‘Verstedelijking van Nederland’. De discussies lopen goed: veel studenten geven niet alleen hun mening over het onderwerp, maar reageren ook op elkaars mening. Op die manier denken ze actief na over de leerstof en leren ze tevens hun mening te verwoorden en te beargumenteren. Voor elk discussieonderwerp is een student als moderator aangesteld. In de woorden van een studentmoderator houdt dit o.a. in dat “ik erop zal toezien dat de discussie goed verloopt en een beetje vriendelijk blijft. Ik zal alle bijdragen lezen en aan het einde een samenvatting geven. Deze zal ik ook hier plaatsen.”

Doel

 • De docent ontlasten in de hoeveelheid werk en tijd die het kost om een on-line discussie te begeleiden
 • Studenten leren hoe zij een online discussie kunnen begeleiden (inhoudelijk en groepsprocesmatig)

Wanneer te gebruiken

 • Wanneer een docent relatief weinig tijd heeft
 • Wanneer een docent interactie tussen studenten op gang wil brengen
 • Wanneer een student vaardigheden wil leren in het leiden van een (online) discussie

Aandachtspunten bij de uitvoering

 • Stel voor elk discussieforum een student aan in de rol van moderator.
 • Maak als docent van tevoren goede afspraken met de moderator over zijn taken (zie bijlage) en verantwoordelijkheden en de te volgen procedures
 • Ondersteun de moderator en kijk op de achtergrond mee met de discussie.
 • Treed eventueel op als inhoudsdeskundige wanneer er inhoudelijke onduidelijkheden of misvattingen zijn, die de deelnemers niet kunnen beantwoorden/oplossen.

Tips
 • Overweeg om de moderator rol te laten rouleren onder de deelnemers aan de discussie, b.v. per discussiepunt of per tijdseenheid (bijvoorbeeld een week)
 • Alternatief: laat niet Ć©Ć©n enkele student, maar in plaats daarvan een team van een aantal studenten (peer team) de moderator rol vervullen. De moderator-taken kunnen eventueel onder de teamleden verdeeld worden. EĆ©n teamlid kan bijvoorbeeld zorgen voor structuur en diepgang in de discussie en zonodig de deelnemers stimuleren. Een ander teamlid kan na afloop van de discussie een samenvatting/ verslag maken en dit op het discussieforum plaatsen, enz.
 • De moderator kan beoordeeld worden op zijn inbreng en manier van werken op het discussieforum. Hiervoor zijn door de docent van tevoren beoordelingscriteria opgesteld
 • De moderator kan na afloop van de discussie, een samenvatting van essentiĆ«le inhoudelijke punten uit de discussie maken en deze samenvatting op het discussieforum plaatsen
 • De moderator kan een verslag maken met feedback op het groepsproces, de manier waarop de discussie is verlopen, aangeven wie er wat en wanneer inhoudelijk heeft bijgedragen en eventueel de bijdragen van de individuele deelnemers op inhoudelijke criteria beoordelen.
 • Alle deelnemers zijn van tevoren (door de docent) op de hoogte op de hoogte gebracht van:
  – Het aantal en de aard van de reacties dat van hen wordt verwacht tijdens de discussie
  – De manier en de criteria waarop beoordeeld wordt (beoordeling groepsproduct en/of groepsproces)
  – Eventuele deadlines
  – Communicatie voorschriften (beleefd op elkaar reageren e.d.)
 • Nadat de samenvatting en/of het verslag door de moderator op het discussieforum zijn geplaatst, kan de inhoud door de deelnemers geĆ«valueerd worden en eventueel van verbeterpunten worden voorzien. De moderator kan daarna eventueel de samenvatting / het verslag bijstellen. De docent beoordeelt definitieve versies van samenvatting / verslag en kent op grond hiervan een cijfer toe aan de moderator.

Randvoorwaarden

Er moet een programma voorhanden zijn waarmee on-line discussiƫren mogelijk is.

Achtergrondinformatie

Op internet zijn enkele interessante artikelen te vinden over het begeleiden van online discussies door studenten.

Rourke, Liam & Anderson, Terry. Using Peer Teams to Lead Online Discussions

http://www-jime.open.ac.uk/2002/1/rourke-anderson-02-1-paper.html

In dit artikel wordt ingegaan op het modereren van een online discussie door peer teams van 4 studenten. De teams werden onderzocht en beoordeeld op het kunnen toepassen van een drietal moderator vaardigheden:

 • Instructional design and organization: formuleren van doelstellingen, ontwerpen van de procedures, vaststellen van deadlines, e.d.
 • Discourse facilitation: het scheppen van een open en vriendelijk klimaat, stimuleren van groepslid bijdragen, bewaken van het groepsproces e.d.
 • Direct instruction: het focussen van de discussie op een bepaald onderwerp, zorgdragen voor diepgang in de discussie, feedback geven op bijdragen, e.d.

Na afloop van de discussie bleek dat de peer teams alle moderator vaardigheden effectief wisten toe te passen en het modereren van een discussie een waardevolle ervaring vonden.
Aan een aantal studenten, dat had deelgenomen aan een discussie, werd gevraagd naar hun algehele tevredenheid met de discussie. De studenten gaven aan dat ze:

 • Over het algemeen genomen een peer team als moderator prefereerden boven een docent als moderator; de studenten gaven aan dat de nadruk in een door een docent geleide discussie bijna exclusief op inhoudelijke kant lag, terwijl in een door een peer team geleide discussie de sociale aspecten veel meer aandacht kregen. Door peer teams geleide discussies werden beschouwd als interactiever, interessanter en beter gestructureerd.
 • Aan de andere kant werden, vanwege de nadruk op sociale aspecten in de groep, de door peer teams geleide discussies door sommige studenten soms te weinig uitdagend en kritisch gevonden.
 • Het goed was dat er een docent op de achtergrond aanwezig was, die eindverantwoordelijk bleef voor een goed verloop van de discussie. De docent kon waar nodig een peer team ondersteunen en ingrijpen bij ontbrekende expertise of inhoudelijke misvattingen van de studenten.
Collins, Mauri P. & Berge, Zane L. Moderating Online Electronic Discussion Groups

http://www.emoderators.com/moderators/sur_aera97.html

In dit artikel wordt ingegaan op een pilot studie naar de zienswijze van moderators op hun rol, hun taken en verantwoordelijkheden. Het betreft hier de algemene moderator rol, dus zowel toe te passen voor studenten als docenten.

Geplaatst op 09-07-2002 in Online begeleiden door adminComments Off on Studenten online discussies laten modereren

Reageren is niet mogelijk.