Auteur(s): Karen Jager Organisatie(s): Risbo

Dit IDEE legt uit hoe je een online brainstormsessie organiseert. Tijdens zo’n sessie dragen studenten bijvoorbeeld gezamenlijk thema’s aan voor discussie of zoeken naar oplossingen voor een probleem.

Voorbeeld uit de praktijk

Het vak ‘Social Issues in Technology-based Distributed learning’ is Ć©Ć©n van de vijf vakken van het post-graduate certificate in Technology-based Distributed Learning, dat verzorgd wordt door de University of British Columbia (Canada) en het Monterrey Institute of Technology (Mexico). Naast Master en Phd studenten van beide universiteiten, kunnen ook geinteresseerden wereldwijd zich inschrijven voor Ć©Ć©n of meerdere vakken van het Certificate. De studentenpopulatie is daarmee zeer divers en internationaal. De vakken worden volledig online verzorgd en maken gebruik van een speciaal ontworpen leeromgeving binnen WebCT.

Het vak Social Issues richt zich op de sociale kwesties rond het gebruik van ICT binnen het hoger onderwijs. Om te komen tot onderwerpen voor discussie die relevant zijn voor de verschillende deelnemers, wordt gebruik gemaakt van een brainstormopdracht. De deelnemers worden gevraagd om te brainstormen over kwesties waarvan zij vinden dat er aandacht aan besteed dient te worden in het vak. Dit gebeurt binnen een speciaal hiervoor opgezet discussieforum, wat maar een beperkte periode opengesteld is. De brainstorm sessie bestaat uit twee gedeelten, het divergerende gedeelte, waarin studenten ideeĆ«n kunnen spuien en het convergerende gedeelte, waarin de ideeĆ«n gegroepeerd worden in thema’s. Aan het eind van beide sessies vatten de docenten de genoemde ideeĆ«n samen in een aantal hoofdthema’s. Deze thema’s worden vervolgens gebruikt in een vervolgopdracht.

Doel

De docent kan een online brainstormsessie organiseren, waarbij studenten gestimuleerd worden een actieve bijdrage te leveren.

Wanneer te gebruiken

 • Wanneer je de betrokkenheid van studenten bij het vak wilt verhogen door hen zelf thema’s aan te laten dragen voor het vervolg van het vak;
 • wanneer studenten voldoende kennis en/of ervaring hebben of voldoende toegang tot relevant materiaal hebben om een substantiĆ«le bijdrage te kunnen leveren aan de brainstormsessie;
 • wanneer het belangrijk is dat studenten inzicht krijgen in de complexiteit van de problematiek of de verscheidenheid aan thematiek binnen het onderwerp van de brainstorm (bijvoorbeeld bij praktijkvoorbeeld liepen de genoemde thema’s uiteen van de invloed op de aard van het onderwijs tot de vraag wiens belangen nu eigenlijk gediend worden);
 • wanneer studenten niet in staat zijn om elkaar fysiek te ontmoeten voor een brainstormsessie
 • wanneer de studentengroep niet al te groot is (maximaal 20-25 studenten). Een grotere groep studenten is mogelijk, maar dan is een extra begeleider wenselijk.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 • Bepaal het doel voor de brainstormsessie.
  Mogelijke doelen zijn:

* studenten zich breed laten oriƫnteren op een onderwerp

* studenten motiveren door hen zelf thema’s aan te laten dragen, waar later in het vak op terug gekomen wordt

* studenten inzicht geven in de complexiteit van bepaalde problematiek

* het stimuleren van de creativiteit waardoor meer ideeĆ«n en/of oplossingen aangedragen worden dan via een ‘normale’ discussie

 • Bepaal het onderwerp voor de brainstormsessie. Dit kan een bepaald thema zijn (bijv. de sociale kwesties rond het gebruik van ICT binnen het hoger onderwijs), of een probleemstelling (bijv. Wat is de impact van economische groei op de luchthaven Schiphol?)
 • Stel een verzameling van relevant materiaal (boeken, artikelen, websites) samen, dat studenten kunnen gebruiken als startpunt op zoek naar thema’s.
 • CreĆ«er een discussieforum voor de brainstormsessie. Kies een duidelijk herkenbare titel, bijvoorbeeld ‘brainstorm’.
 • Bepaal de lengte van de sessie en de gewenste begin- en einddatum. Maak hierbij een onderscheid in het ‘divergerende’gedeelte en het ‘convergerende’gedeelte. Het doel van het divergerende gedeelte is het verzamelen van ideeĆ«n. In het daarop volgende convergerende gedeelte gaat het om het sorteren en herformuleren van de ideeĆ«n om tot een beperkt aantal kernthema’s te komen.
 • Maak een omschrijving van de brainstormopdracht voor de studenten. Geef hierin een introductie op het thema/ de probleemstelling voor de opdracht. Stel tevens richtlijnen op voor beide gedeelten van de brainstormsessie (zie bijlage voor een voorbeeld).
 • Bepaal de wijze van beoordeling van de bijdragen van studenten.

Tips
 • Kies een onderwerp voor de brainstormsessie dat voldoende houvast biedt aan studenten om op zoek te gaan naar gerelateerde thema’s en/of oplossingen, maar waarbij de thema’s en oplossingen niet al te evident zijn.
 • Kies een optimale tijdsduur voor de sessies. Aan de ene kant moet het een kort en actief proces zijn, aan de andere kant moet iedere student de kans krijgen om een bijdrage te leveren. In het praktijkvoorbeeld is gekozen voor een periode van drie dagen voor ieder van de gedeelten.
 • Bij het vak ‘social issues’ krijgen studenten 5 punten (totaal =100) voor tenminste Ć©Ć©n bijdrage aan het divergerende gedeelte en deelname aan de convergerende gedeelte. Als ze niet beide doen, krijgen ze 0 punten.

Aandachtspunten bij de uitvoering

 • Zet de opdrachtomschrijving, de opgestelde richtlijnen en de criteria voor beoordeling in de digitale leeromgeving.
 • Maak de begin- en einddatum bekend aan de studenten. Geef hierbij ook het tijdstip aan (let hierbij op eventuele tijdsverschillen in een internationale setting, zie http://greenwichmeantime.com/info/timezone.htm.
 • Maak duidelijk in welk forum de brainstormsessie plaatsvindt.
 • Benadruk bij de studenten dat het noodzakelijk is om regelmatig in te loggen gedurende de afgesproken periode. Het is de bedoeling dat het een snel en actief proces is. Stel eventueel een minimum aantal bezoeken en/of bijdragen verplicht.
 • Stimuleer studenten om eigen materiaal in te brengen. Geef bijvoorbeeld aan dat een bijdrage aan het convergerende gedeelte pas telt wanneer de argumenten onderbouwd worden met eigen materiaal. Vooral in een internationale setting kan het zeer interessant zijn wanneer de studenten ‘lokale’ kennis en ervaring beschikbaar stellen voor de overige studenten.
 • Beperk de eigen rol als docent tot het faciliteren van het brainstorm voor de studenten. Neem zelf niet actief deel aan de brainstormactiviteit. Draag geen onderwerpen aan, maar volg het proces en grijp in bij eventuele problemen of wanneer verduidelijking nodig is. Stimulerende vragen en/of opmerkingen kunnen wel wenselijk zijn, wanneer de discussie dreigt te vragen en/of opmerkingen kunnen wel wenselijk zijn, wanneer de discussie dreigt te verslappen.

Tips
 • Stel de deelnemers op de hoogte van de geldende communicatievoorschriften (beleefd op elkaar reageren e.d.)
 • Maak de algemeen geldende regels voor creatieve denktechnieken bekend aan de studenten door deze in de digitale leeromgeving te plaatsen (zie bijlage). Wijs op het principe van het kruisbestuiven en maak duidelijk dat het voor een succesvol proces van belang is dat ze meer dan Ć©Ć©n keer inloggen.
 • Laat studenten voor elk nieuw idee een nieuwe thread aanmaken binnen het discussieforum. Controleer regelmatig of dit gebeurt en vraag studenten eventueel om hun bericht opnieuw te plaatsen. Dit houdt het geheel overzichtelijk en vergemakkelijkt het kruisbestuiven en het evalueren van de ideeĆ«n.

Randvoorwaarden

Een speciaal voor dit doeleinde opgezet discussieforum, dat alleen toegankelijk is voor de deelnemers aan het vak.

Ontleend aan

 • Het postgraduate programma uit het praktijkvoorbeeld is inmiddels opgegaan in het Masters programma Master of Educational Technology. Het gehele Masters programma wordt gezamenlijk aangeboden door de University of British Columbia en The Monterrey Institute for Technology. Meer informatie hierover is te vinden op http://met.ubc.ca.
 • Meer informatie over het praktijkvoorbeeld is te vinden op http://otis.scotcit.ac.uk/casestudy/janes.doc.
Geplaatst op 29-08-2003 in Online werkvormen door adminComments Off on Online brainstormsessies organiseren

Reageren is niet mogelijk.