Auteur(s): Esther van der Linde, Ageeth Veenemans, Aldert Doelen Organisatie(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Dit IDEE beschrijft hoe je persoonlijkheidstesten kan inzetten in het onderwijs om studenten inzicht te geven in hun persoonlijkheid en persoonlijke effectiviteit.

Voorbeeld uit de praktijk

In de propedeuse Rechten bij de FEM wordt het vak ‘Gedrag in Organisaties’ gegeven. Aan de orde komen drie bronnen van menselijk gedrag: de persoon, de groep, de organisatie. Als studenten het gedrag van mensen in organisaties moeten kunnen verklaren en/of beƃĀÆnvloeden, dan is het handig, dat ze eerst hun eigen gedrag leren kennen. Om studenten van elkaar te laten leren reflecteren ze op het gedrag van hun medestudenten. Bij het werken in groepen is het bovendien handig om elkaars gedrag te kunnen begrijpen. De inhoudelijke kwaliteit van de feedback wordt meegenomen in de beoordeling.

Om de studenten zicht te laten verkrijgen op zijn eigen persoonlijkheid zijn vijf persoonlijkheidstesten beschikbaar gesteld, die via internet door iedereen te gebruiken zijn. Middels opdrachten, die de student n.a.v. de gemaakte testen uitvoert, gaat de student aan de slag met het verbeteren van zijn persoonlijke effectiviteit.

Ter ondersteuning van dit vak is een virtuele community ingericht (Blackboard course). Via deze virtuele community stelt de docent de toetsen beschikbaar, presenteren studenten de resultaten van de toetsen en reflecteren studenten op elkaars resultaten en doen ze voorstellen tot verbetering van hun persoonlijjke effectiviteit.

Naast hun vakken (zoals ‘Gedrag in Organisaties’) hebben studenten vier keer per jaar een gesprek met hun studieloopbaanbegleider. Sommige studieloopbaanbegeleiders gebruiken de resultaten van de in dit vak gemaakte testen bij het bespreken van de POP met de student.

Doel

Het doel is, dat de student meer inzicht verkrijgt over zichzelf en zicht krijgt op welke beroepspraktijk voor hem geschikt is. De student vormt zich een antwoord op de vragen:

 • Hoe sta ik ervoor?
 • Wat kan ik ermee in mijn beroep?

Wanneer te gebruiken

De testen zijn goed te gebruiken in het eerste jaar van de studie. De student gebruikt de verkregen inzichten:

 • Om zijn persoonlijke effectiviteit te verbeteren
 • om een vervolg studiekeuze te maken
 • te verifiĆ«ren, of hij de juiste studie heeft gekozen.

Maar ook in andere situaties kan het nuttig zijn de studenten een persoonlijkheidstest te laten nemen. Bijvoorbeeld als ze een groepsopdracht gaan doen waarbij ze veel moeten samenwerken of ter voorbereiding op de stage.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

Stel de persoonlijkheidstesten beschikbaar. Op internet zijn meerdere testen te vinden, die gratis kunnen worden gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn:

Natuurlijk zijn dit maar voorbeelden, er zijn meer mogelijke testen beschikbaar.

 • Omdat het om persoonlijke informatie gaat is het beste om vertrouwelijk om te gaan met deze informatie. De studenten doen de test en bewaren zelf het resultaat.
 • Laat de studenten op basis van de resultaten van de testen een voorstel maken, wat ze de komende cursus aan hun persoonlijke effectiviteit willen verbeteren en hoe ze dit willen verbeteren. Dit plan sturen ze per mail naar de docent of zetten ze bijvoorbeeld in het gedeelte van een digitaal portfolio waar mede studenten geen toegang toe hebben. (zie Hoe kan je studenten in een leertraject via e-mail blijven attenderen op hun eigen leerdoelen? voor tips over het organiseren van dit proces per e-mail.)
 • Laat studenten aan het einde van de cursus aantonen, dat ze deze verbeteringen bereikt hebben.
 • In het praktijkvoorbeeld worden de resultaten van de testen in een online omgeving gezet zodat de medestudenten er feedback op kunnen geven. Hier moet echter voorzicht mee omgegaan worden. Deze gegevens zijn persoonlijk en niet alle studenten zullen het op prijs stellen als ze deze resultaten moeten delen met de groep. Doe dit dus alleen als geen van de studenten er problemen mee heeft
 • De feedback van op de resultaten van de testen kan het volgende bevatten:
  • Voorstellen ter verbetering van de persoonlijke effectiviteit
  • Reflectie van studenten hoe zij met hun persoonlijk resultaat het beste om kunnen gaan met iemand met andere resultaten. Ter illustratie: een student die uit de Kolb leerstijlentest komt als een doener kan reflecteren hoe hij best overweg kan met een beslisser. Hoe kan je met verschillende leerstijlen toch van elkaar leren en samenwerken.
 • Het is van belang dat de feedback proces georiĆ«nteerd is en niet te persoonlijk wordt.
 • De studenten plaatsen de resultaten van de test in een speciaal hiervoor geopend discussieforum. In groepen geven de studenten feedback op elkaars verbeterplannen. Als het om een grote groep studenten gaat is het best om voor elke groep studenten een eigen forum aan te maken
 • Als er gebruik wordt gemaakt van peerfeedback hoeft de docent alleen het proces te begeleiden. Het is vooral van belang dat de docent ervoor zorgt dat de studenten niet te persoonlijk worden. Als de docent de student begeleidt per e-mail gaat hij vooral in op het verbeterplan. Daarnaast kan hij de student vragen te reflecteren op hoe hij met andere conflicterende persoonlijkheden het best zou kunnen samenwerken.

Achtergrondinformatie

Er zijn veel persoonlijkheidstesten beschikbaar online. Hieronder wordt van vijf veel gebruikte testen kort uitgelegd hoe ze werken.


De Kolbleerstijlentest:

Bij een begin van een nieuwe studie is het raadzaam om te ontdekken wat jouw ‘stijl’ van studeren is. Deze test helpt je daarbij.


De big five test:

Je begint aan een opleiding die je voorbereidt op een functie op HO-niveau. Het is van belang dat je daarbij ook enigszins weet hoe jij als persoonlijkheid in elkaar zit.

De studiemotivatietest:

In het algemeen is vaststelbaar dat mensen een sterke behoefte hebben aan een motivatieprikkel. Je doet niet zomaar iets. In de loop van deze studie kan het goed zijn inzicht te krijgen in jouw motivatie, met name voor deze studie.

Conflicthanteringstijltest:

Met een zekere regelmaat worden geconfronteerd met situaties waarin conflicten dreigen te ontstaan of reeds aanwezig zijn en om oplossing vragen. Werkzaam op HO niveau blijf je daar niet van verschoond. Wil je effectief en afdoend met conflicten kunnen omgaan, dan kan het handig zijn te weten te komen hoe je zelf met conflicten omgaat. Deze test helpt je erbij om inzicht te krijgen in jouw stijl van conflictoplossing.

De relatietest, De “Roos van Leary”-test:

Leary heeft in 1957 een model ontworpen waarmee relaties tussen mensen in kaart gebracht kunnen worden: de zogenaamde “Roos van Leary”. Dit model kan behulpzaam zijn voor het verkrijgen van meer zicht op het betrekkingsniveau. Uit veel onderzoeken in de sociale wetenschappen naar menselijke relaties komen telkens twee hoofddimensies naar voren:

 1. een dimensie rond controle, invloed en dominantie;
 2. een dimensie rond intimiteit en affectie.

Zie ook

Nog veel meer gratis online testen zijn te vinden op:

Geplaatst op 07-11-2006 in Online begeleiden door adminComments Off on Studenten ondersteunen bij verkrijgen van zicht op persoonlijkheid

Reageren is niet mogelijk.