Auteur: Judith Kaandorp Organisatie: Vrije Universiteit Amsterdam

Studenten schreven papers waarop mede-studenten feedback gaven, alvorens de eindversie in te leveren bij de docent. De docent wil hiermee de kwaliteit van de paper verhogen door een diepere verwerking van de stof. Ook wilde hij de studenten er toe aanzetten eerder met de opdracht te beginnen.

Voorbeeld uit de praktijk

In de masteropleiding Bewegingswetenschappen aan de Vrije Univesiteit Amsterdam is peer review gebruikt als activerende werkvorm in het vak Sportfilosofie. Het gaat erom dat de student kennis van en inzicht krijgt in de belangrijkste sportfilosofische thema’s en vraagstellingen.

Opzet van de opdracht:
De studenten kregen twee (schrijf)opdrachten. De uitwerking hebben ze ingeleverd in de peer reviewapplicatie Turnitin. Turnitin verdeelde de papers over de verschillende reviewers. Ieder student heeft twee peer reviews geschreven.
Na deze reviewronde ontvingen de auteurs de feedback van hun peers. De studenten hadden vervolgens de gelegenheid om de ontvangen feedback te verwerken, alvorens zij de definitieve versie inleverden bij de docent.

Doel

De docent gebruikt peer review ten behoeve van academische vaardigheden en kritische oordeelsvorming in het onderwijs.
De studenten leren academische vaarigheden.

Wanneer te gebruiken

In alle situaties waarin (grote groepen) elkaar beoordelen.

Hoe maak je dit als docent?

 • Bedenkt vooraf de opdracht en de beoordelingscriteria.
 • Maak de opdracht en peer review-opdracht aan in de applicatie
 • Monitor het proces (eventueel steekproefsgewijs)

Rol als docent:

 • Tijdens review proces: alleen procesbewaker
 • Na review proces:
  1. Zelf alles nakijken of steekproef
  2. Algemene bespreking in hoorcollege
  3. Nakijken bij klacht student

Het gebruik

Houd bij het opdrachtontwerp rekening met de onderstaande punten:

 • Heldere beoordelingsprocedure, criteria
 • Hou aantal en omvang van te beoordelen producten beperkt
 • Bespreek kernpunten/problemen uit feedbackronde tijdens hoorcollege
 • Maak je eigen rol in het proces duidelijk
 • Plan voldoende tijd tussen moment van peer review en eindversie
 • Discussie over inhoud van review kan zeer leerzaam zijn

Neem bij het opstellen van de beoordelingscriteria de onderstaande punten acht:

 1. Concreet, eenduidig
 2. Goed doornemen met studenten
 3. Hou bij aanvang aantal criteria beperkt
 4. Werk met oefenbeoordelingen
 5. Gebruik Scoringsrubrieken:
  • Alle studenten hebben zelfde referentiekader
  • Verhoogt validiteit & betrouwbaarheid
  • Kan nuttig zijn bij eindbeoordeling (summatief)
  • Nadelen: Werkt luiheid in de hand, Minder bruikbare feedback

Concretiseer/nuanceer de hoofdvraag:

Voorbeeld

De samenvatting moet los van het verslag te begrijpen zijn, de vraagstelling moet genoemd worden en het moet een goede weergave van het paper zijn. Geef in minimaal 50 woorden aan wat je van de samenvatting vindt (wat is goed en geef tips). (=43 woorden)
versus
1. Samenvatting

1a. In hoeverre is de samenvatting los van het verslag te begrijpen.

1b. Wordt de vraagstelling genoemd.

1c. Leg uit wat je van het antwoord op de vraagstelling vindt.

1d. Geef aan in hoeverre de samenvatting een goede weergave van de inhoud is.
Geef tenslotte de studenten tips voor het schrijven van een review:

 1. Focus op belangrijke dingen
 2. Bespreek sterke en zwakke punten
 3. Probeer niet alles te herschrijven, geef alleen aanwijzingen
 4. Stel goede vragen, geef niet te veel antwoorden
 5. Wees specifiek: verwijs naar tekst
 6. Ondersteun je medestudent op een wijze zoals je zelf ook ondersteund zou willen worden
 7. De toon:
  • Wees niet te kritisch
  • Val niemand persoonlijk aan
  • Wees vriendelijk en positief

Randvoorwaarden en specificaties

 • Peer review applicatie (in dit geval is gebruik gemaakt van Turnitin)(Blackboard ondersteund peer review ook met de module “self and peer assessment” vanaf versie 8)

Zie ook

Hoe organiseer je peer review via een discussieforum?

Geplaatst op 16-02-2009 in Online begeleiden door adminComments Off on Peer review gebruiken om te werken aan academische vaardigheden en kritische oordeelsvorming

Reageren is niet mogelijk.