Auteur(s): Annemiek Wieland Organisatie(s): Risbo

Dit IDEE beschrijft hoe u een wiki kunt inzetten om studenten gezamenlijk huiswerkopgaven te laten uitwerken. Doordat studenten elkaars opgavenuitwerkingen kritisch moeten bestuderen, leren zij veel van elkaar. Ook kunt u de wiki (inclusief inhoud) in een nieuw collegejaar hergebruiken. Op die manier ontstaat er tevens een kennisbank die elk jaar groeit.

Voorbeeld uit de praktijk

Een Canadese wiskundedocent heeft bij drie van zijn vakken een wiki ingezet om zijn studenten gezamenlijk wiskundige problemen te laten oplossen. Elke week plaatste hij huiswerkopgaven in de wiki. Deze opgaven stonden voor alle studenten ter beschikking. Het aantal opgaven was vaak minder dan het aantal studenten. De studenten moesten elke week in diezelfde wiki een bijdrage leveren aan de uitwerking van de opgaven. Dit kon op twee manieren: (1) door het volledig uitwerken van een huiswerkopgave (als nog niemand voor deze opgave een oplossing had gegeven). De docent noemde dit type bijdrage ook wel een ‘significante bijdrage’. (2) een correctie/aanvulling/verduidelijking van een oplossing (als al wel iemand een oplossing van een opgave had gegeven). De docent noemde dit type bijdrage ook wel een
‘constructieve bijdrage’.
Elke bijdrage werd vervolgens door de docent beoordeeld middels een matrix waarin een 4-puntschaal uiteen was gezet tegen de criteria voor een kwalitatief goede bijdrage: Is de uitwerking correct? Is de uitwerking voldoende uitgewerkt zodat anderen ervan kunnen leren? Is de uitwerking goed te volgen en begrijpelijk? De totaalscores per student op deze matrix werden vervolgens omgezet naar een cijfer dat meetelde in het eindcijfer dat de student kreeg voor het vak.

De opzet bevatte een competitief element. Er waren niet genoeg huiswerkopgaven voor alle studenten. Daarnaast waren sommige opgaven makkelijker dan andere. Studenten werden dan ook uitgedaagd om zo snel mogelijk een opgave te ‘claimen’ door een uitwerking ervan in de wiki te posten. Door significante bijdragen te posten ontwikkelden de studenten vaardigheden in het stapsgewijs en op een juiste manier uitwerken van wiskundeopgaven. Daarnaast vereiste het posten van constructieve bijdragen dat studenten verschillende probleemuitwerkingen kritisch bekeken en analyseerden.

De wiki’s van deze docent vindt u hier:

Doel

De docent kan een wiki inzetten om studenten gezamenlijk huiswerkopgaven te laten maken, zodanig dat studenten van elkaar leren.

Wanneer te gebruiken

 • Als een vak zich leent voor het maken van huiswerkopgaven.
 • Als het nakijken van individuele huiswerkopgaven veel tijd in beslag neemt.
 • Als studenten van elkaars opgavenuitwerkingen kunnen leren.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 1. Maak een wiki aan. Let erop dat u in ieder geval een wiki kiest die een geschiedenis bijhoudt van alle wijzigingen binnen de wiki en dat u de wiki kunt beveiligen met een inlognaam en password, zodat alleen u en uw studenten de wiki kunnen wijzigen. Wiki’s die aan deze randvoorwaarden voldoen zijn bijvoorbeeld: Wetpaint (http://www.wetpaint.com), Wikispaces (http://www.wikispaces.com), en pbwiki (http://pbwiki.com). Een wikikeuze wizard (http://www.wikimatrix.org/wizard.php) kan u ook helpen bij het kiezen van de voor u geschikte wiki.
 2. Maak een basisstructuur aan voor de wiki die gebaseerd is op de onderwerpen die in de colleges en/of het studieboek aan de orde komen (zie figuur hieronder voor een voorbeeld). Op deze manier houdt u de wiki overzichtelijk.
 3. Selecteer of bedenk bij ieder collegeonderwerp en/of hoofdstuk uit het studieboek relevante huiswerkopgaven.
 4. Bedenk hoe u studenten kunt stimuleren om actief en kwalitatief bij te dragen aan de wiki en formuleer beoordelingscriteria. U kunt studenten bijvoorbeeld een cijfer geven voor de bijdragen die zij hebben geleverd.

Aandachtspunten bij de uitvoering

 1. Leg tijdens het eerste college aan studenten uit wat het doel is van de wiki, hoe de wiki werkt en hoe bijdragen van studenten aan de wiki beoordeeld zullen worden.
 2. Plaats elke week een aantal huiswerkopgaven in de wiki. Houd daarbij vast aan de structuur van de wiki (plaats opgaven bijvoorbeeld onder het onderwerp van die week, of onder de titel van het hoofdstuk in het studieboek waarop de opgaven betrekking hebben).
 3. Stel een deadline vast voor het posten van opgavenuitwerkingen en het maken van wijzigingen daarin (bijvoorbeeld steeds aan het einde van de week).
 4. Laat studenten de opgavenuitwerkingen in de wiki plaatsen en stimuleer hen elkaars bijdragen kritisch te bekijken en eventueel te corrigeren, aan te vullen of te verduidelijken.
 5. Beoordeel wanneer de deadline verstreken is de bijdragen van studenten en corrigeer eventuele fouten. Wijzigingen in reeds bestaande posts kunt u volgen door de geschiedenis van de wiki te bekijken. In de geschiedenis kunt u tevens zien wie wat heeft bijgedragen.

Tips
 • Sommige wiki’s kunnen RSS-feeds genereren. Door u hierop te abonneren, wordt u automatisch op de hoogte gehouden van nieuwe bijdragen van studenten. Zie ook het thema RSS.
 • Kom tijdens het eerstvolgende college terug op de bijdragen die studenten de week daarvoor in de wiki hebben geplaatst. U heeft op die manier de mogelijkheid om denkfouten plenair te bespreken en u laat tevens zien dat u goed in de gaten houdt wat er in de wiki gebeurt. Dit kan extra motiverend werken voor studenten.
 • CreĆ«er ook een pagina in de wiki waar studenten vragen aan elkaar kunnen stellen over de leerstof. Studenten worden dan uitgedaagd om de leerstof aan elkaar uit te leggen. Deze bijdragen moet u wel monitoren en op juistheid controleren. Eventueel kunt u deze bijdragen ook meenemen in het beoordelingsproces.
 • Wanneer er veel studenten aan uw vak deelnemen, kunt u hen ook in groepen indelen. Het aantal huiswerkopgaven dat u moet bedenken blijft daardoor beperkt, omdat niet van elke individuele student maar van elke groep een bijdrage wordt verwacht.
 • Bewaar de wiki (inclusief inhoud) voor de volgende keer dat u het vak geeft. Op die manier kunnen nieuwe studenten ook leren van de inhoud die studenten voor hen al in de wiki hebben geplaatst. Door elk jaar nieuwe huiswerkopgaven in de wiki te plaatsen, ontstaat op deze manier een kennisbank die elk jaar groeit. Zie hiervoor ook het IDEE Hoe kan ik meerdere (generaties) studenten laten samenwerken aan kennisopbouw door het gebruik van een wiki?
 • De gedachte achter dit IDEE zou ook voor andere, soortgelijke doeleinden toegepast kunnen worden, bijvoorbeeld om studenten een online glossary te laten maken van alle belangrijke concepten die in de leerstof voorkomen. Zie hiervoor ook het IDEE Hoe kun je studenten samen een online naslagwerk laten maken?

Randvoorwaarden

Er zijn meer huiswerkopgaven nodig dan wanneer u elke student dezelfde huiswerkopgaven laat maken. Dit kan u meer tijd dan anders kosten. Daarentegen bespaart u weer tijd op het nakijkwerk doordat u niet het werk van elke individuele student, maar enkel van de individuele huiswerkopgaven hoeft na te kijken.

Ontleend aan

Darren Kuropatwa’s weblog ‘A Difference’. Post van Zaterdag 29 april 2006: Wiki Solution Materials te vinden op http://adifference.blogspot.com/2006/04/wiki-solution-manuals.html

Zie ook

Thema Wiki’s en Weblogs in het onderwijs

Geplaatst op 12-09-2006 in Online samenwerken door adminComments Off on Huiswerkopgaven laten uitwerken met een wiki

Reageren is niet mogelijk.